02 oktober, 2007

Nyanser av brunt

Det blir brunare i framtiden. I alla fall i vattendragen och om man ska tro klimatutredningen som just presenterats. Den brunare färgen kommer från humusämnen. Koncentrationen av dessa förutspås nämligen öka i och med klimatförändringarna. Vattenlösliga humusämnen, eller löst organiskt kol om man så vill råkar vara det som jag ägnar mig åt i min forskning, om än inte i vattendrag, utan i skogsmark. Men det är i skogsmarken kolet i vattendragen har sitt ursprung, så jag är intresserad av frågan.

Man har redan observerat att vattendrag runt om i Europa och Nordamerika har blivit allt brunare under de senaste decennierna, men vad det beror på har varit ett omdebatterat ämne på konferenser och i vetenskapliga tidskrifter under senare år, med bland annat flera artiklar i Nature1-3. För ökat har det. Så pass mycket att det har blivit problem med vattenförsörjning på flera platser. Så nu vill VA-planerare veta hur framtiden ser ut. Ännu brunare, eller inte? Så ska vi investera i ny reningsteknik eller inte?

Förändrad markanvändning och högre temperaturer är ett par av förklaringarna som föreslagits, men det verkar som att allt fler är inne på linjen att den ökade koncentrationen av lösta organiska ämnen framför allt beror på att marken håller på att återhämta sig efter försurning under tidigare decennier. De lösta organiska föreningarna är nämligen svaga syror och om pH stiger förändras kolföreningarnas laddning och lösligheten ökar. Så minskad försurning har lett till problem i det här fallet!

Enligt klimatutredningen kommer vattnen att bli brunare av två orsaker, dels på grund av ökad temperatur och dels på grund av mer regn och intensivare skyfall i framtiden. Den första anledningen förhåller jag mig lätt skeptisk till. Men slutsatsen håller jag med om, eftersom den andra anledningen verkar mer sannolik. Om mycket vatten transporteras till åar och bäckar genom markens ytligare lager där det finns gott om humus som kan lakas ut blir det högre koncentrationer även i ytvattnet. Så klimatförändringarna leder förmodligen till brunare vatten. Inte för att det blir varmare, utan för att det blir blötare.

Referenser
Freeman C et al. 2001 Export of organic carbon from peat soils Nature 412(6849): 785-785
Roulet N & Moore TR 2006 Browning the waters Nature 444 (7117): 283-284
Tranvik LJ & Jansson M 2002 Terrestrial export of organic carbon Nature415 (6874): 861-862

2 kommentarer:

mj sa...

Förutom färgen, vad har humusen för effekt på vattendragen. Leder den ökade koncentrationen av organiska ämnen t ex till mer algtillväxt eller blir det tvärt om för att vattnet blir mörkare?

Mats Fröberg sa...

Nu börjar det handla om limnologi, så jag känner att jag är ute på djupt vatten, om uttrycket tillåts. Men blir det mörkare i vattnet så leder det till minskad artrikedom, enligt klimatutredningen, vilket verkar rätt logiskt. Samma resultat förutspås, p.g.a ökad tillförsel av näringsämnen vid ökad nederbörd.

Nu finns även bilagorna utlagda på regeringens hemsida, vilket inte var fallet när jag skrev inlägget. Jag konstaterar att en av mina artiklar faktiskt är citerad i bilaga B32 som stöd för påståendet ”Varmare vintrar kan även leda till en ökad vattenfärg på grund av en ökning i mikrobiella processer (Fröberg m.fl. 2006)”. Jösses! Det är att dra lite väl långtgående slutsatser! Vi skriver om löst organiskt kol i skogsmark och rapporterar högre koncentrationer i södra Sverige jämfört med norra, troligen p.g.a. skillnader i primärproduktion vilket är delvis relaterat till temperaturskillnader.