12 maj, 2008

I skogen finns det många träd...


Figur: Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (exklusive "LULUCF") i relation till kolförändringar i skogen. Data från naturvårdsverkets hemsida

Jag kikar på naturvårdsverkets data över växthusgasutsläpp de senaste åren. Nog visste jag att skogsmarken hade stor inverkan på den totala växthusgasbalansen, men att det var så här stort hade jag ingen känsla för.

De totala utsläppen, exklusive bidraget från skogsbruk minskar sakta men är väldigt stabilt år från år. Det som kallas LULUCF, d.v.s. förändrad markanvändning och skogsbruk, utgör på lång sikt en stor kolsänka, som är nästan i samma storleksordning som de totala utsläppen, men med stora mellanårsvariationer. Det är framför allt förändringar i mängden kol i träden ute i skogen som utgör den stora posten.

Data för kolförrådsförändringar i skogen kommer framför allt från riksskogstaeringen som räknar och mäter en himla massa träd varje år. Totalt har man 30 000 provytor fördelade över Sverige och håller koll på över en miljon individuella träd. Variationerna beror dels på mätosäkerheter (små relativa förändringar i en gigantisk pool) och dels på reella variationer, som stormen Gudrun 2005, som resulterade i att skogen detta år blev en kolkälla istället för en kolsänka.

Inga kommentarer: