11 juli, 2007

Nya indikationer på mänsklig klimatpåverkan

Växthuseffektens vara eller icke vara, eller snarare det mänskliga bidraget till detta fenomen har debatterats ganska flitigt på senare år, bland forskare, miljöorganisationer och politiker. De flesta forskare är helt ense om fenomenet växthuseffekt existerar (dvs att en ökad mängd växthusgaser i en atmosfären leder till temperaturökningar i samma atmosfär). Däremot ställer inte samtliga forskare upp på att mänsklig påverkan (dvs ökade utsläpp av växthusgaser) är en bidragande faktor till den temperarturhöjning som har observerats. Dock tycks det som att fler och fler lutar åt hypotesen att människan påverkar klimatet.

Bland de som inte vill kännas vid det mänskliga bidraget till temperaturökningen brukar det bland annat hävdas att höjningen av den globala medeltemperaturen kan förklaras med intensitetsförändringar i solens instrålning till jorden. Det argumentet får dock problem att möta de data som presenteras i Lockwoods och Frölichs studie som nu publicerats i tidskriften Proceedings of the Royal Society A. Författarna slår fast att den kraftiga ökningen i temperatur som skett efter 1985 inte på något sätt kan förklaras av variationer i solinstrålningen.

Från de data som redovisas i artikeln ligger det närmare till hands att tro att det snarare skulle ha handlat om en sjunkande global medeltemperatur, om denna variabel endast var beroende av solinstrålningen. Dock drar varken artikelförfattarna eller undertecknad några långtgående slutsatser av detta. Vad man däremot kan konstatera är att de som betvivlar människosläktets klimatpåverkan har fått ett argument mindre.

Referens:
Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the global mean surface air temperature, M. Lockwood & C. Frölich, in Proceedings of the Royal Society A
,

4 kommentarer:

Magnus Andersson sa...

Det har inte varit någon trend i temperatur de senaste tio åren. I solfläckar har trenden varit svagt nedåt, men detta har kompenserats av tidernas största kända El Ninõ 1998 och effekterna av den sedan dess.

Beträffande den landbaserat mätta temperaturen (som alltid gett temperaturökningar relativt ballong och satellitmätning) har avvikelsen från ett medelvärde varit följande mellan 1997 och 2006:

1997 0,347
1998 0,526
1999 0,302
2000 0,277
2001 0,406
2002 0,455
2003 0,465
2004 0,444
2005 0,475
2006 0,422


Förutom detta finns historiskt många 20-årsperioder som inte gett en så kortsiktig över decennium korrekt trend som man krävde här för att acceptera att solaktivitet spelar någon roll. Vidare så menar man först att man inte undersöker samband tidigare, men samtidigt så tar man inte de hänsyn av tidigare samband mellan solaktivitet och klimat som faktiskt finns i rapporten, där man istället infrågasätter den. Att man inte tar hänsyn till data för solfläckar och att man tar hänsyn till kosmisk strålning påverkad av jordens magnetfält, vilken som enligt teorin rörande kosmisk strålning inte alls påverkar molnbildning gör att man räknar på felaktiga saker.

Men som sagt. Teorin om kosmisk strålning visar övertygande korrelation över 100-tals, 100000-tals samt 100-miljontals år, och de senaste 20 årens av relativ stiltje och då inte påvisbara effekt av solen är något som historiskt har skett flera gånger under varje århundrade, så att teorin om solens påverkan försvagats av denna 20-åriga analys är rent nys. Ingenting som falsifierar de systematiska långsiktiga klimatförändringarna som ett resultat av solfläckar (med bland mycket annat god korrelation kosmisk strålning-klimat under miljontals år samt lika god korrelation mellan solfläckar och temperatur under 100-tals år och 90-procentig korrelation moln mellan 1980 och 2002) finns i de senaste två decenniernas data och denna rapports analys av dessa. De kunde lika gärna ha falsifierat att det inte skulle ha funnits korrelation 1860-1880 t ex, eller 1940-1960... Helt ointressant, eftersom korrelationen långsiktigt finns och är mycket god. De seaste 10 åren har som sagt förändringarna varit små inom ett snävt intervall och riktningen på förändring av data är därför mer osäker och det är följdenligen även mindre lätt att dra slutsatser om samband.

Vidare innebär inte utredningen at teorin om koldioxidens påverkan ges något positivt stöd. Rapporten är bara ett sätt att försöka att med ett klent 20-årigt materialet hävda att solen inte spelar någon roll sedan 20 år tillbaka, även om den gjort det tidigare, och därmed ett desperat försök att diskreditera den forskning som varje dag ger allt starkare stöd att historiskt kosmisk strålning påverkat jordens klimat. Det upptäckter man nu gör genom analys av snäckfossil på havsbotten är både imponerande -- övertygande -- och spännande.

Med tanke på de slutsatser rapporten drar, där man säger att solen inte får anges som argument för klimatförändringar, saknar för övrigt all brist på ödmjukhet och framstår närmast som ett sätt att tysta forskningen. Det gör ju även uttalandet från Royal Science (som gav ut rapporten), att (Karin Boijs översättning) "[f]ör närvarande finns en liten minoritet som medvetet försöker förvirra allmänheten om klimatförändringens orsaker. De misstolkar ofta vetenskapen, när i bevisen i själva verket blir starkare för varje dag. Vi har nått en punkt när det skulle vara farligt och oansvarigt att inte minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser".

Det uttalandet får inkvisitionen att kännas som en dagsaktualitet, och vilka de bevis man får för varje dag skulle vara är mig obekant. ock anklagas jag -- samt nästan samtliga solforskare och astrofysiker, eftersom dessa tror på att solaktiviteten styr klimatet -- för att vara folkförvillare.

Jag antar att de avser att försöka stoppa alla dessa forskare och alltså den fria forskningen.

Magnus Andersson sa...

(Temperaturserien är förresten den WMO använder, och rådata finns här.)

Anonym sa...

Magnus, så lustigt att du kollar bara de tio senaste åren. Om du istället kollar på samma dataset åren 1985-2006 får du en mycket klar trend (R=0.86 mellan T och årtalet, p-värde 3*10^-7). Detta är just de år som artikeln visar att ingen trend i solaktiviteten finns. Att välja ut ett tidsintervall som ger önskat resultat brukar kallas cherry-picking...

Du använder felaktig logik när du använder tidigare klimatförändringar, som åtminstone delvis orsakats av solen, för att bevisa att solen orsakat den pågående. För att göra en liknelse gjorde Nacka Skoglund många mål, men får den sakens skull är inte alla mål gjorda av Nacka. Klimatet beror på många olika faktorer, solen är förstås en av dom. Men, utan trend kan den inte förklara en förändring.

Anonym sa...

En graf som illustrerar det hela finns här