15 november, 2007

Beslutsdatum...

Vetenskapsrådet har just fattat beslut i årets stora ansökningsomgång. Det totala antalet ansökningar i år var ca 1845, varav 531 beviljades. Dessa 531 ska dela på i runda slängar en miljard som är det forksninsgstöd vetenskapsrådet delar ut inom naturvetenskap och teknik för 2008.

För projektbidrag inkom 1502 ansökningar, 483 beviljades. Det ger en beviljandegrad på 32%. För anställning som forskarassistent var beviljandegraden 12%, eller i absoluta tal, 35 beviljade ansökningar av 286 totalt. Endas 33 ansökningar om industridoktorandprojekt inkom, 9 beviljades och man kan notera att samtliga som fått stöd av denna typ är män. Dock ska man inte ännu dra några långtgående slutsatser av detta, då statistiken över ansökningarna inte är klar ännu. Det andra formen av stöd för samarbete mellan akademi och näringsliv, IFA, som syftar till att disputerade yngre forskare ska kunna meritera sig hade endast 24 ansökningar, varav 4 stycken beviljades. (Tre män, en kvinna).

Det står också klart att det var Lunds universitet som drog den största vinstlotten och kammade hem mest pengar i årets ansökningsomgång, följt av KTH och Uppsala universitet.

Närmare analyser av vilka ämnesområden och typer av projekt som fått anslag får vänta tills dess att alla ivriga svenska forskare tittat klart i projektdatabasen på vetenskapsrådet hemsida, just nu verkar trycket på deras servrar vara ganska högt...

Tills dess, grattis till alla som lyckades i årets ansökningsomgång.

Uppdatering: VR har nu publicerat lite mer statistik, och det mest slående i den är inte att ca 23% av kvinnornas ansökningar beviljats, mot ca 30% av männens, utan det faktum att det har kommit in 1453 ansökningar (gäller projektbidrag och anställning som forskarassistent) från män, men bara 335 från kvinnor...

1 kommentar:

Anna Johansson sa...

Jag tittade på de beviljade bidragen till anställning som forskarassistent och av dem var 8 kvinnor och 26 män dvs. 24 % kvinnor, (hittade bara 34 st och inte 35). Nu finns ju inte antalet sökande män respektive kvinnor angivna så man kan inte ännu dra några slutsatser om ansökningsframgång beroende på kön vad gäller forskarassistenter. Det ser ju i vilket fall som hellst dystert ut vad gäller andelen kvinnliga forskare inom naturvetenskap i framtiden.