22 november, 2007

Forskarutbildades etablering på arbetsmarknaden

Högskoleverket har skrivit en rapport om forskarutbildades etablering på arbetsmarknaden. Jag tycker den var intressant att läsa och rekommenderar den. Här ska jag delge er några godbitar ur den. De har undersökt samtliga som avlagt doktorsexamen år 2000 eller 2002. Uppföljningen har skett år 2003 0ch 2005. För att räknas som etablerad på arbetsmarknade ska man vara sysselsatt i november det undersökta året samt ha en arbetsinkomst över 170500/år och inte varit arbetslös under året. Bland de som tog examen 2000 var etableringsgraden högre för män än för kvinnor både 2003 och 2005, men bland de examinerade 2002 hade kvinnorna något högre etableringsgrad än män 2005. Humaniora och naturvetenskap hade lägre etableringsgrad än övriga områden. I rapporten skriver de att en svaghet med den använda metoden är att personer som flyttat utomland kanske inte redovisas korrekt. Dvs om man jobbar utomlands men fortfarande är skriven i sverige så ser det ut som om man inte har någon anställning och arbetsinkomst. Personer med postdokstipendier räknas inte heller som etablerade eftersom stipendium inte är arbetsinkomst. Detta är troligen en del av förklaringen till den lägre etableringsgraden hos naturvetare eftersom det är relativt vanligt för naturvetare att göra postdok.

Var tredje är universitets- och högskolelärare. Av dessa är ungefär hälften lektorer men inom naturvetenskap är forskarassistenterna betydligt fler än lektorerna. En tredjedel av de som är anställda inom universitet och högskolor arbetar vid ett annat lärosäte än där de tog examen. Rörligheten varierar väldigt mycket mellan olika lärosäten. Luleå och Linköping har minst rörlighet bland sina examinerade doktorer.

Inga kommentarer: